חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2013

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014.

כמו בשנה שעברה החוזר מחולק לשלושה חלקים עיקריים :

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2013 ולתחילת שנת המס 2014.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2014.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים. או שמצאנו לנכון לעניין בהם את הקוראים, כגון הוצאות רכב נסיעות לחו”ל זיכויים בעד ילדים וכדו’.

חלקו השלישי – עוסק בשינויי חקיקה ופסיקה עיקריים. אשר החלו בשנת 2013 בעקבות תיקון החקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 או בעקבות מחאות ציבוריות כאלו ואחרות.

מירב הנושאים המגוונים שראינו לנכון להעלותם במסגרת זו הינם בכדי להעיר את תשומת לבכם לשינויים ותמורות  שחלו במשק ובכך יחד נוכל לצעוד  אל עבר שנת 2014.

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין באמור בכדי להחליף ייעוץ פרטני או כתחליף לחוות דעת ואנו מזמינים אתכם לשאול ולהתייעץ כל אחד באופן אישי לגופו של עניין.

אנו מקווים כי חוזר זה יסייע לכם בתכנון צעדיכם מבעוד מועד.

שאלות ותגובות ניתן לשלוח למייל – ilan@id-tax.co.il

א. פעולות שיש לבצע עד תום השנה

ספירת מלאי

יש להיערך לביצוע ספירת מלאי בין תאריך 20.12.2013 לתאריך 10.1.2014. יש לערוך פרוטוקול מסודר ולתעד את המלאי לצורך הבדיקות, (מצ”ב דוגמת פרוטוקול). כמו כן נא להודיע בהקדם למשרדנו על מועד ספירת המלאי הצפוי.

רישום הרכבים ומד הקילומטר
יש לבצע רישום של כל כלי הרכב בחברה ולרשום את מונה ק”מ של כל רכב ליום 31.12.2013.
נבקשכם לצלם את רישיון הרכב ולרשום למי הרכב “מוצמד” או האם מדובר ברכב מאגר, את צילום רישיון הרכב והמידע הנ”ל נא להעביר למשרדנו.

ספירת מזומנים בקופה
בכל עסק אשר מפעיל קופות מזומנים, קופה קטנה יש להמציא ספירת קופות ליום 31.12.2013.

אגרת רשם החברות
ניתן לשלם את אגרת רשם חברות לשנת 2014 עד לתאריך 28 בפברואר, ובכך ליהנות מאגרה מופחתת. יש להתעדכן באתר רשות החברות על גובה האגרה לשנת 2014. אי תשלום אגרת החברות במועד יטיל סנקציות וקנסות על החברה ואף הכרזה על החברה כחברה מפרת חוק.

העסקת עובדים
עם תחילת שנת 2014 יש להחתים את כל העובדים על טופס 101 (כרטיס עובד ) ולתייק בקלסר נפרד או לחילופין לשולחו למשרדנו כאשר משרדנו מפיק את תלושי השכר. יש להדגיש כי חובה זו חלה על כל העובדים (לרבות בעלי שליטה ומנהלים) וכן על עובדים ממשיכים גם אם קיים טופס בשנה קודמת (מצ”ב טופס 101).
תקנה 24 לחוק הגנת השכר– עפ”י התיקון יש לפרט בתלוש השכר את כל הפרטים והצבירות הנוגעות לחישוב השכר וכן את נתוני שכר המינימום. מכאן שיש חובה לנהל רישום נוכחות באופן מסודר ולשומרו כדין כל התיישנות עד 7 שנים. אי לכך יש להעביר למשרדנו מידי חודש בחודשו דוח שעות מפורט של כל עובד אשר ישמר בתיק המשכורות של החברה. מומלץ להחתים את העובד בסוף כל חודש שיאשר את שעות עבודתו.
חוק הודעה לעובד : יש חובה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו, במידה ונחתם הסכם עבודה אישי המציין את כל הפרטים הנדרשים הרי שיש לציין כי הסכם זה מהווה בין היתר כהודעה לעובד עפ”י חוק הודעה לעובד, מומלץ להחתים את העובד על העתק ולשמור בתיק האישי.

הפרשות לקרן השתלמות

קרן השתלמות לעצמאים
7% מהכנסה מעסק עד תקרה של 259,000 ₪. הניכוי שיוענק יהיה 4.5% מההפקדה. בנוסף הפקדה הנ”ל מקטינה את חבות דמי ביטוח הלאומי ומס בריאות.

קרן השתלמות לשכיר רגיל (שאינו בעל שליטה)

משכורת מקסימלית, שבגינה ניתן להפקיד בשנת 2013, הינה 188,544 ₪.
שיעור ההפקדה הינו:

הפרשת מעביד – 7.5% והפרשת העובד 2,5%. מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

ההפקדה שתזכה במירב ההטבות הינה בשיעור של 6% מההכנסה השנתית עד סך 188,544 ₪.
סה”כ הפרשה מקסימלית לבעל שליטה – 11,312 ₪, (ניכוי למעביד 8,484 ₪).

קופות פנסיה
החל מינואר 2008 לא ניתן להפקיד לקופות גמל למטרות משיכה הונית. כל ההפקדות מיועדות למטרת תשלום קצבה. את הסכומים שהופקדו לפני ינואר 2008 יהיה ניתן למשוך בסכום חד פעמי לפי הדין הישן. החל מינואר 2008 הזיכוי בגין ההפקדה יעמוד תמיד על 35%.

תשלום פנסיית חובה
ב 1.1.2008 נחתם צו לביטוח פנסיוני במשק המחייב את כל המעסיקים לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני. הצו קובע מדרגות פנסיה חובה אשר אין לרדת מהן.
השכר המבוטח יהיה השכר בפועל אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק.

להלן טבלת מדרגות הפנסיה:

החל
מיום…ואילך
הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד
לפיצויים
סה”כ
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%

קופות פיצויים

את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד שיעור התקרות המותרות לפני תום שנת המס. פיצויים ותגמולים, שלא ייפרעו בשנת המס הנוכחית, לא יותרו לניכוי בה.
יש לערוך את חישוב הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות לפיצויי פרישה בשל העובדים. הסכומים יותרו לניכוי – רק אם הופקדו, עד תום שנת המס ובהתאם לכללים, בקופה לפיצויים מאושרת.

ביטוח לאומי
לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2013 (שמועד תשלומה החוקי הוא 15.1.2014) עד סוף דצמבר 2013. כן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי הביטוח המתייחסים לשנת 2013 ולשנים קודמות עד ליום 31/12/2013 וכך תוכלו ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנה הזו.

שכר דירה למגורים

ישנם 3 מצבי מיסוי הכנסות שכ”ד למגורים. יודגש כי בהגדרת הכנסה  כוללים את כל ההכנסות מדירות מגורים גם אם משמשות לעסק, ההטבות יינתנו רק לדירות  המגורים.

מסלול פטור :
תקרת הפטור לכל הדירות הינה 4,980 ₪ לחודש , התקרה הינה תקרה מתואמת דהיינו כל חריגה מעל התקרה גורעת מהתקרה ביחס של 1:1.
לדוגמא : הכנסות שכ”ד חודשיות של 4,000 ש”ח בחודש יהיו פטורות ממס. אך אם ההכנסות החודשיות מהשכרת דירת מגורים יגדלו ל 5,200 ש”ח, החריגה מעל תקרת הפטור הינה 220 ש”ח, יש להקטין את גובה הפטור בסכום 220 ש”ח, כך שלאחר ההקטנה גובה הפטור יהיה 4,760 ש”ח החלק החייב יהיה 440 ש”ח.
יודגש כי העודף ימוסה בשיעור המס השולי ומינימום 30%. (במסלול זה ישנה גם חשיפה לדמי ביטוח לאומי).

החישוב הוא חישוב ברמה חודשית.

ניתן לדרוש הוצאות למעט פחת באופן יחסי.

תשלום מס בשיעור 10% :
תשלום מס מחזור (על ההכנסות ברוטו) בגובה של 10% ללא זכאות לניכוי הוצאות, קיזוז הפסדים או פטור כלשהוא.

כדי ליהנות ממסלול זה יש לשלם את המס עד 31.01.12.

מסלול רגיל:
דיווח על ההכנסות וההוצאות השוטפות כולל פחת מתואם בגובה 2% לשנה וכן הוצאות מימון, המס ישולם לפי שיעור המס השולי וממדרגה ראשונה של 30%.

גם כאן ישנה חשיפה לחיוב בדמי ביטוח לאומי.

שכ”ד למגורים בגין נכס בחו”ל

ימוסה בשיעור של 15% ויהא זכאי לניכוי בגין פחת בלבד.

שימו לב!

לכל מי שקימות אצלו הכנסות משכר דירה למגורים העוברות את תקרת הפטור. נא לדווח על כך למשרדנו בהקדם וזאת על מנת שנוכל לערוך לו את החישוב באיזה מסלול מס עדיך לו להיות ושנספיק להעביר את המס עד 31/1/2014. במידה ולא נעביר את המס עד התאריך הנ”ל לא יוכל אותו לקוח להנות ממסלול מס מופחת.

 

 


 

דיווח מע”מ מפורט ומקוון

כזכור, במסגרת המאבק בחשבוניות הפיקטיביות נקבע כי במהלך השנים 2010-2012 יתבצע מעבר הדרגתי לדיווח מע”מ מפורט דרך האינטרנט (קובץ PCN874). באוגוסט 2011 פורסם כי יידחה מועד החלת חובת הדיווח הכללית כנ”ל עד ל – 1.1.2014 תוך הרחבה הדרגתית של אוכלוסיית החייבים בדיווח המפורט בשנים 2012 ו-2013.

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את הרחבת חובת הגשת דו”ח מפורט ומקוון למע”מ, כך שתחול על עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 1,500,000 ₪(לעומת 2,500,000 ₪ בשנת 2013) או שהם מחויבים בהנהלת חשבונות כפולה.
הגשת דוחות מס שנתיים באופן מקוון
בעקבות תיקון 161 לפקודה חובה על מרבית היחידים ועל כלל המעבידים והמנכים החל משנת 2009, להגיש דוחות שנתיים מקוונים – באמצעות האינטרנט או באמצעות מייצגים המקושרים למחשב הרשות. הסנקציה שנקבעה בחקיקה על אי הגשת דוח מקוון במועד, היא הטלת קנסות בסכום של 1,140 ₪ ליחיד בגין כל חודש איחור בהגשת הדוח השנתי,  וכ – 1,700 ₪ קנס כנ”ל למעביד/מנכה. (בסכומים כאלו עדיף כבר להיות חייב לשוק האפור).
במהלך שנת 2013 החלה רשות המיסים  בהטלת הקנסות ועמדתם בנוגע לביטולם נוקשה ביותר.

              שמירת מערכת החשבונות   

הוראות מס ההכנסה בדבר שמירת מערכת החשבונות והתיעוד מחייבות את שמירתם במשך שבע שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך שש שנים מתום שנת הגשת הדוח לאותה שנה, לפי המאוחר ביניהם. בהתאם לכך, לאחר 31.12.2013 ניתן להשמיד את פנקסי החשבונות לשנת 2006, בתנאי שהדוח לשנה זו הוגש עד 31.12.2007. חובת השמירה אינה חלה על שנים שקדמו לשנת המס 2006, בתנאי שהדוחות לאותם השנים הוגשו לשלטונות המס לא יאוחר מ – 31 לדצמבר 2007.

ניכוי מס במקור מנכסים ומשירותים

קיימת חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים. על מי שמחזור עסקיו עולה על סכומים שנקבעו.
כמו כן קיימת חובת ניכוי מס מכל עסק המשלם דמי שכירות.

שיעור הניכוי במקור הוא 30%. או שיעור אחר המופיע באישור שהציג מקבל התשלום שניתן לו על ידי פקיד השומה. או זה המופיע באתר מס הכנסה.
חובה על המשלם לבדוק את שיעור הניכוי במקור העדכני של מקבלי תשלומים באתר מס הכנסה באינטרנט.

נבהיר כי תשלום חד פעמי לספק או נותן שירותים שאינו קבוע ואין לו חשבון חו”ז אצל המשלם עד לסכום של 4,800 ₪ פטור מניכוי במקור.
הפניית תשומת הלב!
עסקים רבים נוהגים להקל ראש בניכוי המס מתשלומים אשר הם משלמים. במידה ורשות המיסים תבצע ביקורת ניכויים לחברה, ביקורת שגרתית המתבצעת על ידי הרשות בתדירות יחסית גבוהה. ובביקורת זו ימצאו תשלומים שבגינם לא ניכתה החברה מס במקור, תיקנס החברה לפי שיעורי הקנסות המופיעות בחוק ומלבד זו גם תצטרך לשלם מכיסה את המס שלא ניכתה לספק.