גלוי מרצון – מורה נבוכים

בשנת 2003 חלה רפורמה בשיטת המס בישראל אשר עברה משיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס טריטוריאלי, כלומר מס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס פרסונאלי, כלומר מיסוי על כלל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.
התוצאה המיידית של שינוי שיטת המס, כאמור, הביאה לכך שנישומים רבים, להם הכנסות אשר הופקו מנכסים שמחוץ לישראל,  נכנסו בין רגע לרשת המס הישראלית.

בהקשר זה ראוי לציין, כי בשנים האחרונות אנו עדים לשיתוף פעולה וחילופי מידע הולכים וגוברים בין רשות המיסים בישראל למקביליה בעולם הרחב. שיתוף הפעולה וחילופי המידע, כאמור, התרחבו גם אל מול הבנקים הזרים, ובתוכם, אף אלו השמרנים ביותר.

שינוי שיטת המס בשילוב שיתופי הפעולה הבינלאומיים, כמו גם, הגברת האכיפה אותה מבצעת רשות המיסים לאחרונה באופן אינטנסיבי, הובילו באופן טבעי, לחשש הולך וגובר בקרב בעלי הנכסים הזרים אשר לא מדווחים על נכסיהם הזרים  ו/או ההכנסות אשר הופקו מהן, ביודעין או שלא ביודעין.

תופעה זו מעמידה את אותם נישומים בפני דילמה לא פשוטה האם ליזום פניה ישירה לצורך חשיפת הנכסים וההכנסות שלא דווחו אם לאו.

מחד, ככל שחולף הזמן כדור השלג רק הולך וגדל, כשההשלכות האפשריות כתוצאה מחשיפת הנכסים וההכנסות הזרות ע”י רשויות המס בישראל, עלולות להיות חמורות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. מאידך, מקונן  חשש טבעי, מפני גילוי יזום ומתן דין וחשבון ביחס להכנסות אשר לכאורה “הועלמו” משך שנים מעיני הרשויות.

מתוך הבנת הדילמה דלעיל, רשות המיסים מאפשרת לנישום לבצע הליך גילוי מרצון  אודות הכנסות שלא דווחו ואף פותחת, מעת לעת,  חלון הזדמנויות המאפשר לנהל הליך זה תוך הענקת הקלות והטבות משמעותיות לנישום דוגמת: חסינות מהרשעה פלילית מעבירות מס, ניהול ההליך באופן אנונימי, ביטול קנסות וריביות וכיוצא באלה.

לאחרונה פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון חדש למשך שנה אחת, המאפשר לנישומים לדווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל ללא חשש מהרשעה פלילית. הנוהל החדש מאפשר שני מסלולים. מסלול אנונימי ומסלול מקוצר.

בפועל, הליך הגילוי מרצון הינו מורכב ומתבצע  במקביל מול מספר גורמים ברשות המיסים, כשלאופן, דרך  ועיתוי הצגת העובדות משמעות קריטית לתוצאת המס הסופית ולמזעור הסיכונים לנישום.
ניהול הליך גילוי מרצון, בין אם במסגרת הוראות שעה מקלות ובין אם לאו, דורש הבנה רחבה של מכלול הסוגיות וההשלכות נשוא הגילוי, תוך הערכת סיכונים וסיכויים אופטימלית,  כמו גם ניהול משא ומתן דינאמי, שקול ומקצועי, במטרה להגיע לכדי הסכם בעל תוצאת מס אופטימלית ולמזעור נזקים וסיכונים מיותרים לנישום.

למשרדינו ניסיון עשיר ומוצלח בליווי והגשת בקשות לרשות המיסים בתחום הגילוי מרצון והסדרה באופן יעיל של תשלום המס האזרחי הנובע מאותו הליך. סודיות מובטחת.