ארכיון הקטגוריה: בלוג

הערכות לקראת תום שנת המס 2019 ותחילת שנת המס 2020

לקוחות וקוראים נכבדים,

לקראת סוף שנת 2019  ריכזנו מידע כללי ופעולות הנדרשות לביצוע לקראת תום שנת 2019, מידע זה הוא כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.

פרוטוקול קופות

גיליון ספירת מלאי בעסק ליום 31 בדצמבר 2019

טופס 101 כרטיס עובד

הפקדות לקרן פנסיה חובה לעצמאים

בהתאם לחוק פנסיה חובה (במסגרת חוק ההסדרים)  לעצמאים במשק, כל עצמאי חייב להפקיד לתוכנית פנסיה חובה עבורו בהתאם להלן, שימו לב כי חובה זו הייתה רלוונטית החל משנת 2017, עצמאים שלא הפקידו עבור שנת 2017 – לא ינקטו נגדם סנקציות, אולם לגבי שנת 2018 יש חובה להפקיד וניתן להפקיד עד סוף שנה זו, עצמאים שלא יפקידו עבור שנת 2018 חשופים לקנסות . כמובן שיש להפקיד גם עבור שנת 2019.

סכום ההפקדה הינו נגזרת של ההכנסה החייבת החודשית בהתאם ל-3 רמות :

עד 50% מהשכר הממוצע במשק 5,136  ₪ לחודש (61,638 ₪ שנתי) – מפקידים 4.45%.  (מקסימום 2,743 ₪ )

מעל 50% ועד 100% מהשכר הממוצע במשק דהיינו עד 10,273 ₪ (123,276 ₪ לשנה ) מפקידים 12.55% (מקסימום 7,736 ₪) .

מעל 100% אין חובת הפקדה נוספת.

דהיינו – למי שיש הכנסה חייבת שנתית מעל 123,276 ₪ צריך להפקיד 10,479 ₪.

הפקדות אלה מזכות בהטבות מס.

יש להפקיד עד סוף שנת המס !!

פטורים מהפקדות :

 • מי שמלאו לו 55 שנים ביום 01.01.2017
 • מי שמלאו לו 60 בתום שנת המס הרלוונטית.
 • מי שערם הגיע לגיל 21 בתום השנה הרלוונטית.
 • מי שבתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מיום רישומו כעוסק מורשה/ פטור  .

שכיר שהוא גם עצמאי ומפרישים לו במקום העבודה יפריש רק על ההפרש שבין הכנסתו המבוטחת כשכיר לבין הכנסתו  הכוללת ועד לתקרה.

ספירת מלאי

 1. ספירות מלאי – יש לבצע ספירת מלאי ולפרט לכל פריט במלאי את הכמות וסכום העלות שלו או שווי השוק שלו לפי הנמוך מביניהם, ולסכם את סה”כ לפריט וסך כל המלאי.
 2. את המלאי יש לרשום בטופס מסודר, ממוספר הכולל תאריך הספירה, שמות הסופרים וחתימה על כל עמוד.
 3. אם יש מלאי “מת” – יש לציין את המלאי ואת הכמות.
 4. יש להעביר למשרדנו את ספירות המלאי בתום ביצוע הספירה.

פרוטוקול קופה וקופה קטנה ודפי בנק

 1. יש לערוך ספירה של הקופה ליום 31.12.2019 ואשר לא הופקדה בבנק – יש להפריד בין מזומנים ושיקים, לגבי שיקים יש לציין את פרטי השיקים או לצלם אותם  ולשלוח למשרדנו..
 2. יש לערוך פרוטוקול של קופות קטנות ככל שיש בעסק.
 3. נא להדפיס דף בנק לכל החשבונות הכולל את היתרה ליום 31.12.2019 ולשלוח למשרדנו.
 4. כמו כן נא להדפיס אישור יתרות כולל של חשבונות הבנק ולהעביר למשרדנו.

שמירה על חוקי העבודה

 1. יש למלא טופס 101 בתחילת כל שנה לכל העובדים (גם הותיקים) ולהחתים את העובדים, להקפיד למלא את החלק המתייחס לעבודה נוספת, את טפסי 101 נא להעביר למשרדנו.
 2. יש לוודא כי לכל העובדים יש הסכם עבודה ו/או טופס הודעה לעובד על תנאי העסקתו כנדרש.
 3. יש לוודא כי מנוהל רישום ומעקב כנדרש בגין שעות העבודה, ימי חופשה ומחלה.

הוצאות רכב

 1. יש להקפיד ולהעביר למשרדנו צילום של כל רישיונות הרכבים בעסק ולציין ע”ג הרישיון את מד הק”מ של הרכב ליום 31.12.2019 וכן למי הרכב צמוד.

הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות

 1. על מנת לקבל את הזיכויים יש לבצע את ההפקדות עד ליום 31.12.2019,

·         תקרת ההפקדה לעצמאי לקופת גמל – 16.5% מסכום ההכנסה החייבת או 211,200 לפי הנמוך, (למי שההכנסה החייבת היא  יותר מ-211,200 התקרה היא 34,848 ₪).

·         תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים – 4.5% מההכנסה החייבת עד תקרה של 264,000  ₪ לפי הנמוך (מקס’ 11,880 ₪).

 1. שימו לב כי עצמאים חייבים להפריש לפנסיה, אי הפרשה גוררת קנסות ומונעת את הטבות המס – מעד אחרון להפקדה 31.12.2019

דירות המושכרות למגורים

 1. תקרת הפטור להשכרת דירת מגורים בלבד הינה 5,090 ₪ לחודש.
 2. למי שיש הכנסות גבוהות יותר יש אפשרות לשלם מס מחזור בגובה 10% או מסלול מיסוי רגיל.
 3. למי שחפץ לבדוק את המסלול הכדאי בעבורו שיפנה למשרדנו לשם בחינת המיסוי הנכון.
 4. את המקדמה בגין מסלול של 10% יש לשלם עד יום 31.1.2020 ועל כן נא להעביר למשרדנו בהקדם את הנתונים.
 5. שימו לב- למי שמחזיק מספר דירות מגורים, בעקבות פס”ד בירן ולשם פקידי השומה מסווגים במקרים מסויימים את ההכנסות כהכנסות מעסק ולא מתירים את מסלול 10% – על כן מומלץ גם למי שבוחר את מסלול  ה- 10%  לשמור חשבוניות בגין הוצאות השייכות לדירות אלה.

יתרות חובה של בעל מניות בחברה

20.  במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017, נחקק חוק המונע כל סוג של משיכת כספים של בעל מניות מחברה שבשליטתו ללא מיסוי בגין המשיכה. החוק קובע כי כל מי שמשך כספים מהחברה מעל סכום של 100,000 ש”ח יצטרך להשיב כספים אלו לחברה או לשלם את המס בגינם כדיבידנד או כמשכורת לפי העניין. מי שעדיין לא סגר יתרות אלו עליו להסדיר את הנושא במידי.
נא להקפיד ולהפסיק ולמשוך כספים מהחברה .

נכסים (לרבות החזקה בחברות בחו”ל) וחשבונות בנקים בחו”ל

 1.  מעבר לחובת הדיווח ותשלום המס בגין הכנסות שהופקו בחו”ל, קיימת אף חובת דיווח כללית לכל תושב ישראל המחזיק נכסים בחו”ל (דירות, חשבונות בנק וכדו’) אף אם אין בגינן הכנסות. כמו כן קיימת חובת דיווח על כל מי שמחזיק במניות חברה זרה, נא להעביר למשרדנו מידע זה.
  החל משנת 2018 ובעקבות הסכם ה CRS רשות המיסים החלה לקבל באופן שוטף מכל המדינות את שמותיהם של תושבי ישראל להם קיים חשבון בנק במדינה זרה.

אישורים שנתיים

 1.   יש להוציא אישור יתרה שנתי לכל חשבונות הבנק עסקי ופרטי כולל ניירות ערך ופקדונות (ניתן להדפיס מאתרי האינטרנט של הבנקים), כמו כן יש לשמור ולהעביר למשרדנו את האישורים השנתיים של קופות הגמל וכן טופסי 867 מכל חשבונות הבנק.

אישורי יתרות חייבים וזכאים

 1.  מי שאינו מנהל הנהלת חשבונות כפולה יש לבצע רישום של לקוחות וספקים לסוף שנה.


חוק לצמצום השימוש במזומן

החל מ ה 1/1/2019 נכנס לתוקפו “החוק לצמצום השימוש במזומן” החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי או מטבע זר. להלן עיקריו:
1 בין שני עוסקים לא תתקיים עסקה במזומן כאשר מחיר העיסקה עולה על סכום של 11,000 ₪.
2. לא יעבור תשלום בין שני אנשים פרטיים בסכום העולה על 50,000 ₪.
3. עוסק לא יקבל תשלום מתייר בעסקה העולה על סכום של 55,000 ₪.
4. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
5. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

יש לציין כי, ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…
לפני כשבועיים וזאת לאחר ש 96 מדינות המתינו לישראל ולאחר שמזכ”ל ה OECD שלח מכתב נזיפה לראש הממשלה ושר האוצר, הותקנו התקנות המסדירות את חילופי המידע הבינלאומיים על חשבונות בנק.
הסכם ה CRS ( Common Reporting Standards), אשר קבע ה OECD ואשר חתומות עליו כ-100 מדינות ובכללן גם מדינת ישראל ומדינות אשר נחשבות כמקלטי מס, מחייב ומסדיר חילופי מידע בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים באופן אוטומטי, אפילו ללא דרישה של מדינת התושבות.
הסכם זה בעצם יחשוף את כל מעלימי המס למיניהם, אשר החזיקו את כספם בחשבונות בנקים בחו”ל ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים.
הסכם זה אף עלול לחשוף ישראלים המתגוררים ועובדים בחו”ל, אשר עדיין לא ניתקו תושבות ונחשבים לתושבי ישראל ואשר להם חשבון בנק או חוזה ביטוח במדינה בה הם מתגוררים.
על פי ההסכם, המוסדות הפיננסיים בכל מדינה, כגון: בנקים, חברות ביטוח וקרנות למיניהן, נדרשים לרכז את המידע אודות תושבי המדינות הזרות ולהעביר את המידע לרשות המסים המקומית, על בסיס שנתי ובאופן אוטומטי.
המידע יכלול בין היתר, פרטים אודות בעלי החשבונות, יתרות והכנסות.
התקנות קובעות, כי מוסדות פיננסיים בישראל, יחויבו להעביר מידע אודות תושבי מדינות זרות המתגוררים בישראל לרשות המיסים וזו תעביר את המידע לידי רשויות המס במדינות השונות, אשר הן צד להסכם.
תקנות אלו כנראה יסתמו את הגולל על כל מקלטי המס, בהן היה נהוג בעבר להחזיק בחברות וחשבונות בנק כגון: איי הבתולה, איי קיימן, פורטוגל ועוד, מבלי לדווח עליהם לרשות המיסים.
לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שמחזיק בחשבון בנק בחו”ל וטרם הסדיר את הדיווח עליו מול רשויות המס בישראל, לקבוע פגישת יעוץ דחופה במשרדנו לצורך פתיחה בהליך של גילוי מרצון, אשר במהלכו ידווח וישלם את המס בהתאם, ובכך ימנע מחשיפה להליכים פליליים בישראל בגין כספים או נכסים המוסתרים בחו”ל.
נוהל גילוי מרצון מתאפשר, כל עוד המידע לא מצוי בידי רשות המיסים. לכן מומלץ להסדיר נושא זה בהקדם, לפני שרשות המיסים מקבלת את המידע מהמדינות אשר הן צד להסכם.

הערכות לקראת תום שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

קהל לקוחותינו וקוראים נוספים, מצ”ב חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2015, מטרת חוזר זה להביא לידיעתכם מידע כללי אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על כן, לפני יישום האמור בחוזר זה, יש להיוועץ עם משרדנו.

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- עצמאים ושכירים בעלי הכנסות נוספות

לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2015 (שמועד תשלומה החוקי הוא 15/01/2016) עד סוף דצמבר 2015. כן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי הביטוח המתייחסים לשנת 2015 ולשנים קודמות עד ליום 31/12/15 וכך יוכלו ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנה הזו.
להמשיך לקרוא

קיבלת דרישה למילוי טופס 5329 ” דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל ” ?

במהלך חודש יולי 2014 שלחה רשות המיסים ל למעלה מ 100,000 אזרחים דרישה למילוי “טופס 5329 “דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל” עליו חתום מר מישאל כהן, מנהל אגף בכיר במחלקת המודיעין ברשות המיסים.

בימים אלו שולחת רשות המיסים תזכורת נוספת, לכל אותם אזרחים שעדיין טרם מילאו את “טופס 5329 דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל” והחזירו אותו לרשות המיסים.
להמשיך לקרוא

חקירה לאזרח שלא נענה לדרישת רשות המיסים ולא השיב על דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל

כזכור, במהלך חודש יולי 2014 פנתה רשות המיסים לאזרחים רבים, רובם שכירים ללא תיק פעיל במס הכנסה, בדרישה כי ימלאו “דו”ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל”.

רבים פנו למשרדנו על מנת שנסביר להם מדוע דרישה זו נשלחה דווקא אליהם, כדי שננחה אותם כיצד לנהוג וכדי שנייצגם מול רשות המיסים.
להמשיך לקרוא

גלוי מרצון – מורה נבוכים

בשנת 2003 חלה רפורמה בשיטת המס בישראל אשר עברה משיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס טריטוריאלי, כלומר מס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס פרסונאלי, כלומר מיסוי על כלל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.
התוצאה המיידית של שינוי שיטת המס, כאמור, הביאה לכך שנישומים רבים, להם הכנסות אשר הופקו מנכסים שמחוץ לישראל,  נכנסו בין רגע לרשת המס הישראלית.

להמשיך לקרוא

עיקרי השינויים במיסים בעקבות חוק ההסדרים 2013

 1. העלאת שיעורי המס החל מ 1/1/2014

יחידים:
שיעורי המס ליחידים יעלו בשיעור של 1%-2% לפי מדרגות המס להלן:

מהכנסה עד הכנסה שיעור מס חדש שיעור מס ישן
0 62,400 11% 10%
62,401 106,560 15% 14%
106,561 168,000 22% 21%
168,001 240,000 32% 31%
240,001 501,960 36% 34%
על כל שקל נוסף 50% 48%

שיעור המס ליחיד על הכנסה פסיבית יתחיל ב 32.4% במקום 31% שהיה עד עתה.
להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2014

לכל לקוחותינו ולקוראים נוספים,

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015.

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2014 ולתחילת שנת המס 2015.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2015.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים ושינויי חקיקה עיקריים.
להמשיך לקרוא

גלוי מרצון – פרשת הבנקים

Businessmen Handshake Agreement Support Unity Welcome Conceptלאחרונה אנו רואים כי רשות המיסים העלתה הילוך במאבק בהון השחור בארץ ובחו”ל, אשר הגיעה לשיתופי פעולה בין רשויות המס השונות בעולם, דבר אשר לא היה נהוג עד כה.
עיקר שיתופי פעולה אלו מסתכם, בפעולה מאד פשוטה של העברת מידע הדדית של שמות של תושבי ישראל אשר מחזיקים בנכסים ובחשבונות בנקים בחו”ל והפוך.
בעקבות מידע זה הגבירה רשות המיסים את האכיפה והחלה לפעול באופן אינטנסיבי כנגד אותם אנשים המופיעים ברשימות  ועל תוצאותיהן אנו יכולים ללמוד מהתקשורת דוגמת פרשת הבנקים בשוויץ : UBS ו HSBC.
להמשיך לקרוא