ארכיון פוסטים מאת: Sharon

הערכות לקראת תום שנת המס 2019 ותחילת שנת המס 2020

לקוחות וקוראים נכבדים,

לקראת סוף שנת 2019  ריכזנו מידע כללי ופעולות הנדרשות לביצוע לקראת תום שנת 2019, מידע זה הוא כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.

פרוטוקול קופות

גיליון ספירת מלאי בעסק ליום 31 בדצמבר 2019

טופס 101 כרטיס עובד

הפקדות לקרן פנסיה חובה לעצמאים

בהתאם לחוק פנסיה חובה (במסגרת חוק ההסדרים)  לעצמאים במשק, כל עצמאי חייב להפקיד לתוכנית פנסיה חובה עבורו בהתאם להלן, שימו לב כי חובה זו הייתה רלוונטית החל משנת 2017, עצמאים שלא הפקידו עבור שנת 2017 – לא ינקטו נגדם סנקציות, אולם לגבי שנת 2018 יש חובה להפקיד וניתן להפקיד עד סוף שנה זו, עצמאים שלא יפקידו עבור שנת 2018 חשופים לקנסות . כמובן שיש להפקיד גם עבור שנת 2019.

סכום ההפקדה הינו נגזרת של ההכנסה החייבת החודשית בהתאם ל-3 רמות :

עד 50% מהשכר הממוצע במשק 5,136  ₪ לחודש (61,638 ₪ שנתי) – מפקידים 4.45%.  (מקסימום 2,743 ₪ )

מעל 50% ועד 100% מהשכר הממוצע במשק דהיינו עד 10,273 ₪ (123,276 ₪ לשנה ) מפקידים 12.55% (מקסימום 7,736 ₪) .

מעל 100% אין חובת הפקדה נוספת.

דהיינו – למי שיש הכנסה חייבת שנתית מעל 123,276 ₪ צריך להפקיד 10,479 ₪.

הפקדות אלה מזכות בהטבות מס.

יש להפקיד עד סוף שנת המס !!

פטורים מהפקדות :

 • מי שמלאו לו 55 שנים ביום 01.01.2017
 • מי שמלאו לו 60 בתום שנת המס הרלוונטית.
 • מי שערם הגיע לגיל 21 בתום השנה הרלוונטית.
 • מי שבתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מיום רישומו כעוסק מורשה/ פטור  .

שכיר שהוא גם עצמאי ומפרישים לו במקום העבודה יפריש רק על ההפרש שבין הכנסתו המבוטחת כשכיר לבין הכנסתו  הכוללת ועד לתקרה.

ספירת מלאי

 1. ספירות מלאי – יש לבצע ספירת מלאי ולפרט לכל פריט במלאי את הכמות וסכום העלות שלו או שווי השוק שלו לפי הנמוך מביניהם, ולסכם את סה”כ לפריט וסך כל המלאי.
 2. את המלאי יש לרשום בטופס מסודר, ממוספר הכולל תאריך הספירה, שמות הסופרים וחתימה על כל עמוד.
 3. אם יש מלאי “מת” – יש לציין את המלאי ואת הכמות.
 4. יש להעביר למשרדנו את ספירות המלאי בתום ביצוע הספירה.

פרוטוקול קופה וקופה קטנה ודפי בנק

 1. יש לערוך ספירה של הקופה ליום 31.12.2019 ואשר לא הופקדה בבנק – יש להפריד בין מזומנים ושיקים, לגבי שיקים יש לציין את פרטי השיקים או לצלם אותם  ולשלוח למשרדנו..
 2. יש לערוך פרוטוקול של קופות קטנות ככל שיש בעסק.
 3. נא להדפיס דף בנק לכל החשבונות הכולל את היתרה ליום 31.12.2019 ולשלוח למשרדנו.
 4. כמו כן נא להדפיס אישור יתרות כולל של חשבונות הבנק ולהעביר למשרדנו.

שמירה על חוקי העבודה

 1. יש למלא טופס 101 בתחילת כל שנה לכל העובדים (גם הותיקים) ולהחתים את העובדים, להקפיד למלא את החלק המתייחס לעבודה נוספת, את טפסי 101 נא להעביר למשרדנו.
 2. יש לוודא כי לכל העובדים יש הסכם עבודה ו/או טופס הודעה לעובד על תנאי העסקתו כנדרש.
 3. יש לוודא כי מנוהל רישום ומעקב כנדרש בגין שעות העבודה, ימי חופשה ומחלה.

הוצאות רכב

 1. יש להקפיד ולהעביר למשרדנו צילום של כל רישיונות הרכבים בעסק ולציין ע”ג הרישיון את מד הק”מ של הרכב ליום 31.12.2019 וכן למי הרכב צמוד.

הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות

 1. על מנת לקבל את הזיכויים יש לבצע את ההפקדות עד ליום 31.12.2019,

·         תקרת ההפקדה לעצמאי לקופת גמל – 16.5% מסכום ההכנסה החייבת או 211,200 לפי הנמוך, (למי שההכנסה החייבת היא  יותר מ-211,200 התקרה היא 34,848 ₪).

·         תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים – 4.5% מההכנסה החייבת עד תקרה של 264,000  ₪ לפי הנמוך (מקס’ 11,880 ₪).

 1. שימו לב כי עצמאים חייבים להפריש לפנסיה, אי הפרשה גוררת קנסות ומונעת את הטבות המס – מעד אחרון להפקדה 31.12.2019

דירות המושכרות למגורים

 1. תקרת הפטור להשכרת דירת מגורים בלבד הינה 5,090 ₪ לחודש.
 2. למי שיש הכנסות גבוהות יותר יש אפשרות לשלם מס מחזור בגובה 10% או מסלול מיסוי רגיל.
 3. למי שחפץ לבדוק את המסלול הכדאי בעבורו שיפנה למשרדנו לשם בחינת המיסוי הנכון.
 4. את המקדמה בגין מסלול של 10% יש לשלם עד יום 31.1.2020 ועל כן נא להעביר למשרדנו בהקדם את הנתונים.
 5. שימו לב- למי שמחזיק מספר דירות מגורים, בעקבות פס”ד בירן ולשם פקידי השומה מסווגים במקרים מסויימים את ההכנסות כהכנסות מעסק ולא מתירים את מסלול 10% – על כן מומלץ גם למי שבוחר את מסלול  ה- 10%  לשמור חשבוניות בגין הוצאות השייכות לדירות אלה.

יתרות חובה של בעל מניות בחברה

20.  במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017, נחקק חוק המונע כל סוג של משיכת כספים של בעל מניות מחברה שבשליטתו ללא מיסוי בגין המשיכה. החוק קובע כי כל מי שמשך כספים מהחברה מעל סכום של 100,000 ש”ח יצטרך להשיב כספים אלו לחברה או לשלם את המס בגינם כדיבידנד או כמשכורת לפי העניין. מי שעדיין לא סגר יתרות אלו עליו להסדיר את הנושא במידי.
נא להקפיד ולהפסיק ולמשוך כספים מהחברה .

נכסים (לרבות החזקה בחברות בחו”ל) וחשבונות בנקים בחו”ל

 1.  מעבר לחובת הדיווח ותשלום המס בגין הכנסות שהופקו בחו”ל, קיימת אף חובת דיווח כללית לכל תושב ישראל המחזיק נכסים בחו”ל (דירות, חשבונות בנק וכדו’) אף אם אין בגינן הכנסות. כמו כן קיימת חובת דיווח על כל מי שמחזיק במניות חברה זרה, נא להעביר למשרדנו מידע זה.
  החל משנת 2018 ובעקבות הסכם ה CRS רשות המיסים החלה לקבל באופן שוטף מכל המדינות את שמותיהם של תושבי ישראל להם קיים חשבון בנק במדינה זרה.

אישורים שנתיים

 1.   יש להוציא אישור יתרה שנתי לכל חשבונות הבנק עסקי ופרטי כולל ניירות ערך ופקדונות (ניתן להדפיס מאתרי האינטרנט של הבנקים), כמו כן יש לשמור ולהעביר למשרדנו את האישורים השנתיים של קופות הגמל וכן טופסי 867 מכל חשבונות הבנק.

אישורי יתרות חייבים וזכאים

 1.  מי שאינו מנהל הנהלת חשבונות כפולה יש לבצע רישום של לקוחות וספקים לסוף שנה.


חוק לצמצום השימוש במזומן

החל מ ה 1/1/2019 נכנס לתוקפו “החוק לצמצום השימוש במזומן” החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי או מטבע זר. להלן עיקריו:
1 בין שני עוסקים לא תתקיים עסקה במזומן כאשר מחיר העיסקה עולה על סכום של 11,000 ₪.
2. לא יעבור תשלום בין שני אנשים פרטיים בסכום העולה על 50,000 ₪.
3. עוסק לא יקבל תשלום מתייר בעסקה העולה על סכום של 55,000 ₪.
4. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
5. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

יש לציין כי, ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…

חשבונות בנק בחו”ל – כנראה סוף הסיפור…
לפני כשבועיים וזאת לאחר ש 96 מדינות המתינו לישראל ולאחר שמזכ”ל ה OECD שלח מכתב נזיפה לראש הממשלה ושר האוצר, הותקנו התקנות המסדירות את חילופי המידע הבינלאומיים על חשבונות בנק.
הסכם ה CRS ( Common Reporting Standards), אשר קבע ה OECD ואשר חתומות עליו כ-100 מדינות ובכללן גם מדינת ישראל ומדינות אשר נחשבות כמקלטי מס, מחייב ומסדיר חילופי מידע בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים באופן אוטומטי, אפילו ללא דרישה של מדינת התושבות.
הסכם זה בעצם יחשוף את כל מעלימי המס למיניהם, אשר החזיקו את כספם בחשבונות בנקים בחו”ל ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים.
הסכם זה אף עלול לחשוף ישראלים המתגוררים ועובדים בחו”ל, אשר עדיין לא ניתקו תושבות ונחשבים לתושבי ישראל ואשר להם חשבון בנק או חוזה ביטוח במדינה בה הם מתגוררים.
על פי ההסכם, המוסדות הפיננסיים בכל מדינה, כגון: בנקים, חברות ביטוח וקרנות למיניהן, נדרשים לרכז את המידע אודות תושבי המדינות הזרות ולהעביר את המידע לרשות המסים המקומית, על בסיס שנתי ובאופן אוטומטי.
המידע יכלול בין היתר, פרטים אודות בעלי החשבונות, יתרות והכנסות.
התקנות קובעות, כי מוסדות פיננסיים בישראל, יחויבו להעביר מידע אודות תושבי מדינות זרות המתגוררים בישראל לרשות המיסים וזו תעביר את המידע לידי רשויות המס במדינות השונות, אשר הן צד להסכם.
תקנות אלו כנראה יסתמו את הגולל על כל מקלטי המס, בהן היה נהוג בעבר להחזיק בחברות וחשבונות בנק כגון: איי הבתולה, איי קיימן, פורטוגל ועוד, מבלי לדווח עליהם לרשות המיסים.
לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שמחזיק בחשבון בנק בחו”ל וטרם הסדיר את הדיווח עליו מול רשויות המס בישראל, לקבוע פגישת יעוץ דחופה במשרדנו לצורך פתיחה בהליך של גילוי מרצון, אשר במהלכו ידווח וישלם את המס בהתאם, ובכך ימנע מחשיפה להליכים פליליים בישראל בגין כספים או נכסים המוסתרים בחו”ל.
נוהל גילוי מרצון מתאפשר, כל עוד המידע לא מצוי בידי רשות המיסים. לכן מומלץ להסדיר נושא זה בהקדם, לפני שרשות המיסים מקבלת את המידע מהמדינות אשר הן צד להסכם.

גלוי מרצון – מורה נבוכים

בשנת 2003 חלה רפורמה בשיטת המס בישראל אשר עברה משיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס טריטוריאלי, כלומר מס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס הממסה תושב ישראל על בסיס פרסונאלי, כלומר מיסוי על כלל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.
התוצאה המיידית של שינוי שיטת המס, כאמור, הביאה לכך שנישומים רבים, להם הכנסות אשר הופקו מנכסים שמחוץ לישראל,  נכנסו בין רגע לרשת המס הישראלית.

להמשיך לקרוא

אודות

I.D-39משרד רואי חשבון אילן דאר ושות’, נוסד ומנוהל על ידי רואה החשבון אילן דאר, לאחר שפרש מתפקיד בכיר בחטיבה המקצועית ברשות המיסים.

המשרד מתמחה בפתרון בעיות מס ובעל ניסיון ומומחיות רבה בנושא זה לרבות יעוץ וייצוג מול רשויות המס בסוגיות : מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מע”מ וחקירות מס הכנסה.

בנוסף מספק המשרד שרותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וליווי עמותות מול קרנות ומשרדי ממשלה בנושא גיוסי כספים ונושאים נוספים.

צוות העובדים המקצועי והמסור שם את הלקוח בראש ומספק יחס אישי וליווי צמוד, תוך התמקדות ללא פשרות בסוגיה בה אנו עמלים עד להשגת התוצאה המיטבית בהתאם לצרכי הלקוח.

משרדנו ממוקם במרכז ירושלים, ועל אף זאת לקוחותיו המגוונים הינם מהארץ ומהעולם.

צוות המשרד

רו”ח אילן דאר (.MA) – שותף מנהל

לשעבר עובד בכיר ברשות המיסים. במסגרת עבודתו ברשות מילא תפקידים שונים, וביניהם מפקח במחלקה הפלילית, מפקח בכיר בפקיד שומה בחולית חברות, ומפקח ראשי בחטיבה המקצועית ברשות המיסים.
בתפקידו האחרון שימש כמפקח ראשי בחטיבה המקצועית במחלקת מלכ”רים ומוסדות ציבור, וטיפל בסוגיות מורכבות הנובעות ממיסוי מלכ”רים ומוסדות ציבור, וכן מהזיכוי במס הניתן לתורמים למוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודה.
במסגרת תפקידו הנפיק החלטות מיסוי והיה חבר בוועדה לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
רו”ח דאר בעל ידע נרחב בתחום המס, ובעל ניסיון רב והבנה מעמיקה של אופן העבודה ברשויות המס, בעלי תפקידים בהם, והליכי עבודתם.

רו”ח דאר ליווה ומלווה בהצלחה מגוון גדול של לקוחות בהליכים שונים מול רשויות המס כגון : דיוני שומה, גילוי מרצון, הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46, בקשות כופר ועוד. בעבר הרצה בתחום המס במוסדות אקדמיים שונים ואף שימש כמרצה בכיר במחלקת ההדרכה של רשות המיסים, ובין היתר העביר הרצאות מקצועיות לפקידי שומה, רכזים ומפקחי מס הכנסה.

עיקרי השינויים במיסים בעקבות חוק ההסדרים 2013

 1. העלאת שיעורי המס החל מ 1/1/2014

יחידים:
שיעורי המס ליחידים יעלו בשיעור של 1%-2% לפי מדרגות המס להלן:

מהכנסה עד הכנסה שיעור מס חדש שיעור מס ישן
0 62,400 11% 10%
62,401 106,560 15% 14%
106,561 168,000 22% 21%
168,001 240,000 32% 31%
240,001 501,960 36% 34%
על כל שקל נוסף 50% 48%

שיעור המס ליחיד על הכנסה פסיבית יתחיל ב 32.4% במקום 31% שהיה עד עתה.
להמשיך לקרוא

חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2014

לכל לקוחותינו ולקוראים נוספים,

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015.

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2014 ולתחילת שנת המס 2015.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2015.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים ושינויי חקיקה עיקריים.
להמשיך לקרוא

שרותי המשרד

ID-71מיסים

המשרד מתמחה בפתרון בעיות מס ובעל ניסיון ומומחיות רבה בנושא זה לרבות יעוץ וייצוג מול רשויות המס.
למשרד מוניטין והצלחות מוכחות ביעוץ, ליווי וייצוג לקוחות מול רשויות המס, אשר מביאות את לקוחותינו לחיסכון מקסימלי במס.
הידע המקצועי והניסיון שצבר השותף המנהל, רו”ח אילן דאר במסגרת תפקידו ברשות המיסים בהבנת אופן העבודה ברשויות המס, בנוסף להכרת הליכי עבודתם ובעלי התפקידים בהם
עומדים במלואם לשירות לקוחותינו.

שירותי המיסים העיקריים כוללים :

 • מתן חוות דעת לחברות ויחידים בתחומי המיסוי השונים.
 • ייצוג אל מול רשויות המס במגוון סוגיות מס וסגירת שומות.
 • ליווי וייצוג מול המחלקה הפלילית בבקשות כופר והליכים של גילוי מרצון וסגירת המס בגינן.
 • ליווי ויעוץ בנושאי מיסוי בינלאומי.
 • טיפול במיסוי תושבי ישראל בעלי הכנסות בינ”ל, הכולל דרישת זיכוי מקסימלי בגין המס ששולם בחו”ל.
 • טיפול במיסוי מלכ”רים ומוסדות ציבור. וייצוג מול המחלקה המקצועית לקבלת אישור לפי סעיף 46.
 • ביקורת חברות והכנת דוחות שנתיים ודוחות לצרכי מס.

עמותות ומלכ”רים

המשרד מעניק ייעוץ ליווי וטיפול כולל  לארגונים ללא כוונות רווח, החל משלב הרעיון דרך הקמתן ואף ממשיך בטיפולן השוטף.

ניהול תיקים של ארגונים ללא כוונת רווח דורש יידע והתמקצעות שונים מאשר ניהולן של תיקי חברות ועצמאים.
ניהול תיקים אלו דורש מעקב וניהול של מקורות ההכנסה, הקפדה על הוצאות שכר, עמידה במטרות הרשומות של הארגון ועוד.

בד בבד, עמותות ומלכ”רים הינם גופים הנתונים על פי רוב בפיקוחן של המדינה או של קרנות מממנות ועל כן התנהלותן החשבונאית שונה מהתנהלותן של גופים עסקיים.

למשרד יידע וניסיון רב בתחום ארגונים אלו, אשר מלבד הטיפול השוטף בא לידי ביטוי גם בהתנהלות יצירתית מול משרדי ממשלה או קרנות מממנות, בכדי למקסם את המימון מחד ולשמור על כללי ניהול תקין מאידך.

הידע המקצועי והניסיון שצבר השותף המנהל, רו”ח אילן דאר במסגרת תפקידו ברשות המיסים כחבר בוועדה לאישור מוסדות ציבור לפי סעיף  46 , מאפשר למשרדנו להתמודד עם תיקים מורכבים עד לקבלת אישור לפי סעיף 46.

שירותי המשרד העיקריים בכל נושאי עמותות ומלכ”רים הינם :

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים.
 • הנהלת חשבונות ודיווחי שכר.
 • ייעוץ וסיוע בפתיחת תיקים ברשויות המס והכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2).
 • קבלת אישור תרומות לפי סעיף 46.
 • ליווי מול קרנות מממנות ומשרדי ממשלה כולל הגשת דוחות ביצוע.

ראיית חשבון והנהלת חשבונות

המשרד מעניק שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לחברות עמותות ועצמאים כאחד.

הנהלת חשבונות איכותית הינה הבסיס להתנהלות תקינה של כל עסק, משמשת  ככלי ניהולי ראשי בידי הבעלים והבסיס לצמיחתו של כל עסק.
כאשר הנהלת החשבונות מתבצעת במקצועיות היא מספקת לבעלים מידע בזמן אמת אודות העסק שלהם.

למשרד ניסיון עשיר בניהול חשבונות של תיקים רבים. העבודה מתבצעת על ידי צוות עובדים מיומן ללא פשרות, תוך הקפדה על כללי החשבונאות וחוקי המס השונים.

עבודת הביקורת באה לסגור את הקצוות שנותרו פתוחים ולהביא ללקוח תוצאת אמת על מצב העסק.

המשרד מצויד בציוד ותוכנות מהמתקדמים ביותר וכולל חיבור און ליין למחשבי רשויות המס עובדה המאפשרת לנו להעניק ללקוח מידע בלחיצת כפתור ועדכון הלקוח בזמן אמת ככל שניתן.

שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות העיקריים כוללים :

 • ביקורת דוחות כספיים.
 • הכנת דוחות שנתיים.
 • הצהרות הון.
 • בחינה והתאמת תשלומי המקדמות.
 • אישורי ניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.

טפסים

כרטיס עובד טופס 101

תיאום מס טופס 116

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת – טופס 116א

בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008

הצהרת הון – טופס 1219

דו”ח שנתי לשכירים לשנת המס בקשה להחזר מס לשנת המס 2012 – טופס 135

בקשה להחזר הוצאות למתנדב – טופס 1250

החזר הוצאות נסיעה לפעילות התנדבותית – טופס 1251

החזר הוצאות טלפון לפעילות התנדבותית – טופס 1252

החזר הוצאות אירוח לפעילות התנדבותית – טופס 1253

הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע – טופס 1399

בקשת זכאות לפטור לתושב חוזר/סטודנט חוזר

בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב – טופס 1312

אישור תושבות – טופס 1312א

בקשה לפטור ממס לנכה – טופס 1516

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד – טופס 161

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – טופס 161 א

הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות – טופס 161 ב

מיסוי מקרקעין- בקשה לביטול קנס/ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים – טופס 2681

בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים – טופס 2973

הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג – טופס 4431

בקשה להכרה כמוסד ציבורי סעיף 46 – טופס 5245

פתיחת תיק במע”מ – טופס 821

הודעה על סגירת עסק במע”מ – טופס 18

פתיחת תיק לחברה במס הכנסה ו/או בניכויים – טופס 4436

פתיחת תיק עצמאי ניכויים – טופס 5329

פתיחת תיק בביטוח לאומי- דין וחשבון רב שנתי – טופס 6101

בקשה לתיקון מקדמות לביטוח לאומי – טופס 672

תאונת עבודה- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה – טופס 211

 

גלוי מרצון – פרשת הבנקים

Businessmen Handshake Agreement Support Unity Welcome Conceptלאחרונה אנו רואים כי רשות המיסים העלתה הילוך במאבק בהון השחור בארץ ובחו”ל, אשר הגיעה לשיתופי פעולה בין רשויות המס השונות בעולם, דבר אשר לא היה נהוג עד כה.
עיקר שיתופי פעולה אלו מסתכם, בפעולה מאד פשוטה של העברת מידע הדדית של שמות של תושבי ישראל אשר מחזיקים בנכסים ובחשבונות בנקים בחו”ל והפוך.
בעקבות מידע זה הגבירה רשות המיסים את האכיפה והחלה לפעול באופן אינטנסיבי כנגד אותם אנשים המופיעים ברשימות  ועל תוצאותיהן אנו יכולים ללמוד מהתקשורת דוגמת פרשת הבנקים בשוויץ : UBS ו HSBC.
להמשיך לקרוא