תזכורות לביצוע לקראת סוף שנה 2015

תזכורות לביצוע לקראת סוף שנה

להלן משימות שיש להקפיד לבצען עד יום 31.12.15  וחלקן מיד עם תחילת שנת המס, האמור הוא לכלל סוגי העסקים כך שיש להתייחס לכל עסק לפי העניין והרלוונטיות.

  1. ספירות מלאיראו נספח א’ לחוזר זה– יש לבצע עד 31.12.15 – ע”ג טפסים מסודרים, ממוספרים, חתומים ע”י הסופרים בכל עמוד  ובסוף כל דף יש לערוך סיכום. יש לפרט תיאור מוצר, יח’ ספירה (קרטון, ק”ג, יחי’ וכד’) מחיר ליחידה וסה”כ , יש לרש/ום לפי שווי שוק או עלות לפי הנמוך, לגבי מלאי “מת” נא לפנות אלי להנחיות, מצ”ב דוגמת דוח ספירת מלאי.
  1. רישום מד אוץ רכבים- יש לרשום את מד האוץ של כל רכבי העסק, לצלם את רשיון הרכב ולציין למי הוא צמוד או האם משמש רכב מאגר.
  2. טופס 101 (כרטיס עובד) –  יש למלא לכל העובדים, ותיקים וחדשים, מנהלים בעלי שליטה וכו’ , טופס 101 מדי שנה עד 15.01.16, יש לשים לב כי פורסם טופס חדש – נמצא בקובץ המצורף, מומלץ לצרף צילום ת.ז כולל ספח לטופס – את האמור יש להעביר לעובד המטפל בתיקכם.
  1. רישום פרוטוקול סוף שנה לגבי קופות ויתרות  (קופות מכל סוג – קופת שיקים, קופת מזומנים, קופה קטנה וכד’)  –  יש לרשום ביום 31.12.15 את כל המזומנים והשיקים שנתקבלו בעסק וטרם הופקדו בבנק, פרוטוקול זה יש להעביר למשרדנו, כמו כן נא להפיק דוח יתרות ליום 31.12.15 של קופות רושמות או כל תוכנה המנהלת את הקופות.
  1. טופס הודעה לעובד/ הסכם העסקה אישי העומד בדרישות החוק וקיום חוקי העבודה- משרד התמ”ת אוכף באופן יזום את קיום חוקי העבודה – בעיקר בגין טופס הודעה לעובד, שעות עבודה ומנוחה, ותשלומי חובה, כאן המסגרת להזכיר כי ישנה חובת פנסיה חובה במשק ויש לוודא כי בעבור כל העובדים הזכאים אכן מופרש לפנסיה חובה.
  1. רישום הכנסות פרטיות שאינן במסגרת העסק – יש לבצע רישום של כל ההכנסות הפרטיות בין אם חייבות ובין אם פטורות (כגון הכנסת שכ”ד) בכדי שלא יושמט נתון כלשהוא בטעות בעת הגשת הדוח השנתי.
  1. תשלום מס בגין הכנסות שכ”ד למגורים –  מי שיש בידו הכנסת שכ”ד למגורים מעל התקרה הקבועה לפטור (5,070 ש”ח לחודש ) ומעוניין לשלם מס מחזור בגובה 10% – יש להעביר את הדיווח והתשלום בגין שנת 2015 עד 30.01.16 – נא להעביר למשרדנו את המידע בגין הכנסות שכ”ד מבעוד מועד בכדי לבחון את המסלול הכדאי ביותר.
  1. 8. הפרשות פנסויוניות –  בעקבות תיקון 190 לפקודה וכן בעקבות רפורמות במכשירים הפנסיונים השונים כגון: ביטול מקדם בביטוח חיים, הגדלת דמי הניהול בקופות הגמל ( עד לכ-4%) מומלץ לבחון ע”י מומחה בתחום את המסלולים הנכונים וכן להתמקח בגין דמי הניהול. ישנה משמעות לקבל החלטות לפני סוף שנה.

9.אישורים שנתיים –  יש להוציא אישור יתרה שנתי לכל חשבונות הבנק עסקי ופרטי כולל ניירות ערך ופקדונות (ניתן להדפיס מאתרי האינטרנט של הבנקים).

  1. אישורי יתרות חייבים וזכאים – מי שאינו מנהל הנהלת חשבונות כפולה יש לבצע רישום של לקוחות וספקים לסוף שנה.

בכל שאלה, נא פנו למשרדנו.