עיקרי השינויים במיסים בעקבות חוק ההסדרים 2013

 1. העלאת שיעורי המס החל מ 1/1/2014

יחידים:
שיעורי המס ליחידים יעלו בשיעור של 1%-2% לפי מדרגות המס להלן:

מהכנסה עד הכנסה שיעור מס חדש שיעור מס ישן
0 62,400 11% 10%
62,401 106,560 15% 14%
106,561 168,000 22% 21%
168,001 240,000 32% 31%
240,001 501,960 36% 34%
על כל שקל נוסף 50% 48%

שיעור המס ליחיד על הכנסה פסיבית יתחיל ב 32.4% במקום 31% שהיה עד עתה.

מס על הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים.

מס זה יעמוד מעתה על 30% במקום 25% שהיה עד עתה.

מס חברות

יעמוד על 26.5% במקום 25% שהיה עד עתה.

 1. נקודות זיכוי למסיימי תואר או לימודי מקצוע

הטבה זו תפגע רק במהלך השנתיים הבאות לפי הפירוט הבא :
כל מי שיסיים את לימודיו בשנים 2014-2015 יהיה זכאי, לנקודת זיכוי אחת למסיים לימודים לתואר ראשון וחצי נקודת זיכוי למסיים לימודיו לתואר שני, רק בשנת מס אחת לפי בחירתו מתום השנה בה היה זכאי לתואר.
מי שיסיים את לימודיו החל משנת 2016 יהיה זכאי להטבה כפי שהייתה נהוגה עד היום. נקודת זיכוי במשך שלוש שנים לתואר ראשון. וחצי נקודת זיכוי למשך שנתיים לתואר שני.

 1. אי תיאום נקודות זיכוי ותקרות הכנסה

בשנת 2014 לא תתבצע התאמה למדד של שווי נקודת זיכוי וסכומי השכר לעניין מדרגות המס. הסכומים יתואמו למדד שוב רק בשנת 2015.

 1. חברה משפחתית

על מנת להימנע מתכנוני מס, הוחלט לבטל את האפשרות שהייתה לחברה רגילה להפוך לחברה משפחתית.
כל חברה הרוצה להיחשב כחברה משפחתית, תידרש להודיע על כך לרשות המיסים לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס מסוימת, או בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.
הקלות או פטורים ממס המגיעות לנישום המייצג, יינתנו בשל חלקו כבעל מניות בהכנסות החברה בלבד ולא על כל הכנסותיה כפי שהמצב כיום.
חברה משפחתית תוכל לבקש להיחשב כחברה רגילה, עד חודש לפני תום שנת המס בגינה ניתנה ההודעה (ולא עד מועד הגשת הדו”ח השנתי בגין אותה שנה). משהפכה החברה המשפחתית לחברה רגילה כבר לא תוכל לחזור להיות חברה משפחתית מאותו מועד ואילך.

 1. מיסוי מקרקעין

עיקרי השינוי בחוק מיסוי מקרקעין הינם :

 1. הרחבת מס הרכישה וצמצום הפטורים.
  • א. דירה יחידה – הטבה במס על דירה יחידה תינתן רק לתושב ישראל. עד היום לא הייתה ההגבלה של תושב ישראל. כמו כן הגדרת דירה יחידה צומצמה ומעתה לא ניתן לקבל את ההטבה אם הדירה ניתנה במתנה או התקבלה בירושה.
  • ב. דירות להשקעה – צמצום הפטורים שהיו נהוגים עד היום ברכישת דירה שנייה ומעלה. החל מה – 1/8/2013 ועד 31/12/2014 מס רכישה על דירה שנייה יתחיל במדרגה של 5%. החל מה – 1/1/2015 מס הרכישה עבור דירה שנייה יתחיל במדרגת מס של 3.5%.
  • ג. דירות יוקרה – יוטל מס רכישה גבוהה על דירות שמחירן מעל 4.5 מיליון ₪. דירה שמחירה מ -4.5-15.5 מיליון יוטל מס רכישה של 8%. דירה שמחירה מעל 15 מיליון יוטל מס רכישה של 10%.
  • ד. מס רכישה על זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יעלה ל – 6%.
  • ה. להלן טבלאות המסכמות את מס הרכישה :דירת מגורים יחידה:
עד לסכום שיעור המס
1,470,270 0
1,744,270 3.5%
4,500,000 5%
15,000,000 8%
מעל 15,000,000 10%

דירה להשקעה :

מיום 1/8/2013 ועד 31/12/2014 מיום 1/1/2015 ואילך
עד לסכום שיעור המס עד לסכום שיעור המס
1,089,350 5% 1,055,935 3.5%
3,268,040 6% 4,500,000 5%
4,500,000 7% 15,000,000 8%
15,000,000 8% מעל 15,000,000 10%
מעל 15,000,000 10%

 

 1. צמצום הפטור ממס שבח לדירת מגורים החל מיום ה – 1/1/2014
  • א. הפטור על מכירת דירה כל 4 שנים מתבטל – סעיף 49ב(1).
  • ב. פטור על דירה יחידה ומכירה כל 18 חודש נשאר אבל חלים בו השינויים הבאים :
   1. הפטור יינתן עד למחיר מכירה של 4.5 מיליון ₪.
   2. החזקה בדירה כדירת מגורים 18 חודש לפחות.
 • לא מכר דירה בפטור ב 18 חודשים שקדמו למכירה הנדונה.
 • ג. המחזיק ביותר מדירת מגורים אחת יחוייב במס שבח אולם קיימת תקופת מעבר החל מה – 1/1/2014 ועד ליום ה – 31/12/2017 בה הוא יוכל למכור עד שתי דירות במס מופחת אשר יחושב לינארית במידה והדירות הנמכרות עומדות בתנאים הבאים :
  1. לפחות אחת משתי הדירות הנמכרות הייתה זכאית לפטור של 49ב(1) –(כל 4 שנים) לפי הנוסח לפני התיקון.
  2. המכירה אינה לקרוב.
 • אם מדובר בדירה שהתקבלה במתנה תמה תקופת הצינון הישנה.
 1. שיעור המס בשיחול בהתקיים התנאים לעיל הוא :
  • שבח אינפלציוני – 10% מס עד שנת 93, פטור ממס משנת 93 ואילך.
  • שבח ריאלי – עד 2014 פטור. ומשנת 2014 ואילך 25%.
 • ד. להלן טבלה המסכמת את השינויים בפטורים במס שבח :
התקופה דירה יחידה יותר מדירת מגורים אחת
1/8/2013-31/12/2013 מצב קיים מצב קיים
1/1/2015-31/12/2017 מכירה בפטור לפי 49ב(2) לפי התנאים החדשים:עד לסכום של 4.5 מיליון  ₪.החזיק בדירה למגורים במשך 18 חודשים לפחות.לא מכר דירה אחרת בפטור ב – 18 חודשים שקדמו למכירה. אם עומד בתנאים לעיל.זכאי למכור עד שתי דירות בשיעור המס החדש : רווח אינפלציוני ללא שינוי. על השבח הריאלי בשיעור של 25% החל משנת 2014. לא עומד בתנאים לעיל.לא זכאי לפטור שיעור המס החל :מס שולי עד 11/2001מ 11/01 עד 12/11 – 20%יתרה – 25%
1/1/2018 ואילך מכירה בפטור לפי 49ב(2) לפי התנאים החדשים:עד לסכום של 4.5 מיליון  ₪.החזיק בדירה למגורים במשך 18 חודשים לפחות.לא מכר דירה אחרת בפטור ב – 18 חודשים שקדמו למכירה. לא זכאי לפטור ימוסה לינארית רווח אינפלציוני ללא שינוי. על השבח הריאלי בשיעור של 25% החל משנת 2014.

סכום זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.