חוזר היערכות לקראת תום שנת המס 2014

לכל לקוחותינו ולקוראים נוספים,

כמדי שנה פרסמנו חוזר אשר נועד לסייע בהערכות נאותה לקראת תום שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015.

חלקו הראשון –  עוסק  בהיערכות לסוף שנת המס 2014 ולתחילת שנת המס 2015.
במסגרת זו ניסינו לתת תזכורת לדברים חשובים שיש לבצע לקראת תום שנת המס וכן משימות לביצוע לשנת הכספים 2015.

חלקו השני – תמצית הסוקרת מספר סעיפים של  הוצאות וזיכויים אשר מפחיתות את נטל המס ובדרך כלל מעניינות את הקוראים ושינויי חקיקה עיקריים.

מירב הנושאים המגוונים שראינו לנכון להעלותם במסגרת זו הינם בכדי להעיר את תשומת לבכם לשינויים ותמורות  שחלו במשק ובכך יחד נוכל לצעוד  אל עבר שנת 2015.

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין באמור בכדי להחליף ייעוץ פרטני או כתחליף לחוות דעת ואנו מזמינים אתכם לשאול ולהתייעץ כל אחד באופן אישי לגופו של עניין.

אנו מקווים כי חוזר זה יסייע לכם בתכנון צעדיכם מבעוד מועד.

שאלות ותגובות ניתן לשלוח למייל – ilan@id-tax.co.il

א. פעולות שיש לבצע עד תום השנה

ספירת מלאי
יש להיערך לביצוע ספירת מלאי בין תאריך 20.12.2014 לתאריך 10.1.2015. יש לערוך פרוטוקול מסודר ולתעד את המלאי לצורך הבדיקות, (מצ”ב דוגמת פרוטוקול). כמו כן נא להודיע בהקדם למשרדנו על מועד ספירת המלאי הצפוי.

רישום הרכבים ומד הקילומטר
יש לבצע רישום של כל כלי הרכב בחברה ולרשום את מונה ק”מ של כל רכב ליום 31.12.2014.
נבקשכם לצלם את רישיון הרכב ולרשום למי הרכב “מוצמד” או האם מדובר ברכב מאגר, את צילום רישיון הרכב והמידע הנ”ל נא להעביר למשרדנו.

ספירת מזומנים בקופה
בכל עסק אשר מפעיל קופות מזומנים, קופה קטנה יש להמציא ספירת קופות ליום 31.12.2014.

אגרת רשם החברות
ניתן לשלם את אגרת רשם חברות לשנת 2015 עד לתאריך 28 בפברואר, ובכך ליהנות מאגרה מופחתת. יש להתעדכן באתר רשות החברות על גובה האגרה לשנת 2015. אי תשלום אגרת החברות במועד יטיל סנקציות וקנסות על החברה ואף הכרזה על החברה כחברה מפרת חוק.

העסקת עובדים
עם תחילת שנת 2015 יש להחתים את כל העובדים על טופס 101 (כרטיס עובד ) ולתייק בקלסר נפרד או לחילופין לשולחו למשרדנו כאשר משרדנו מפיק את תלושי השכר. יש להדגיש כי חובה זו חלה על כל העובדים (לרבות בעלי שליטה ומנהלים) וכן על עובדים ממשיכים גם אם קיים טופס בשנה קודמת (מצ”ב טופס 101).
תקנה 24 לחוק הגנת השכר– עפ”י התיקון יש לפרט בתלוש השכר את כל הפרטים והצבירות הנוגעות לחישוב השכר וכן את נתוני שכר המינימום. מכאן שיש חובה לנהל רישום נוכחות באופן מסודר ולשומרו כדין כל התיישנות עד 7 שנים. אי לכך יש להעביר למשרדנו מידי חודש בחודשו דוח שעות מפורט של כל עובד אשר ישמר בתיק המשכורות של החברה. מומלץ להחתים את העובד בסוף כל חודש שיאשר את שעות עבודתו.
חוק הודעה לעובד : יש חובה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו, במידה ונחתם הסכם עבודה אישי המציין את כל הפרטים הנדרשים הרי שיש לציין כי הסכם זה מהווה בין היתר כהודעה לעובד עפ”י חוק הודעה לעובד, מומלץ להחתים את העובד על העתק ולשמור בתיק האישי.

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי- עצמאים ושכירים בעלי הכנסות נוספות

לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2014 (שמועד תשלומה החוקי הוא 15/01/2015) עד סוף דצמבר 2014. כן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי הביטוח המתייחסים לשנת 2014 ולשנים קודמות עד ליום 31/12/14 וכך יוכלו ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנה הזו.

נפנה את תשומת הלב לכך שבעקבות תיקון חוק ביטוח לאומי יש חיוב דמי ביטוח גם על הכנסות פסיביות מסוימות (הכנסה אחרת- הכנסה מהמקורות בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה ואינה הכנסה מעבודה כעובד שכיר או כעובד עצמאי כגון- שכר דירה ממבנים מסחריים, תמלוגים וכו’) תשומת ליבכם הכנסות שכר דירה למגורים שאינן פטורות או אינן במסלול של 10% יחוייבו בדמי ביטוח ובמס בריאות, במקרים של הכנסות פסיביות ישנו אופן חישוב מקל במקרים מסויימים ועל כן יש להיוועץ במשרדנו במקרים בהם צפוי חיוב בדמי ביטוח.

התיקון פטר במפורש הכנסות מסוימות מדמי ביטוח לאומי. כך פטורות מדמי ביטוח הכנסות מדיבידנד וריבית שנקבע לגביהן שיעור מס מיוחד בפקודה, השכרה למגורים (במסלול הפטור או במסלול 10%)  ואחרות.

מומלץ למי שיש לו הכנסות ממקורות שאינם עסק או שכר ושאינן נכללות בין ההכנסות שהופטרו מדמי ביטוח לאומי לבדוק את חבותו בדמי ביטוח ולהשלים את הסכומים הנדרשים עד סוף השנה.

ב. תמצית חקיקה וזיכויים שונים

עדכוני חקיקה שקיבלו תוקף חוקי

הרחבת חובת הגשת דוחות שנתיים

יחיד שמחזור המכירות שלו מניירות ערך  הנסחרים בבורסה עולה על 811,560 ₪  בשנה – חייב להגיש דוח שנתי.

משמורת משותפת מלאה  של הורים

עודכנו נקודות הזיכוי ואופן חלוקתם בין בני זוג לשעבר שיש להם משמורת משותפת מלאה על ילדיהם.

למעוניינים לקבל על כך מידע – נא לפנות למשרדנו.

תזכורת – חובת ציון מספר הרישום (עוסק מורשה, תעודת זהות, מספר מלכ”ר או מוסד כספי או מספר חברה ) של הקונה על גבי חשבונית המס.

חובה זו חלה על חשבוניות בסכום של 5,000 ₪ לפני מע”מ ומעלה.

 

עדכוני חקיקה שטרם קיבלו תוקף חוקי

שכר מינימום –

בהסכמים שנחתמו לאחרונה שכר המינימום יעודכן במספר פעימות עד שכר של 5,000 ש” בחודש ( במקום 4,300 ₪ כיום).

מס הכנסה

רשות המסים בישראל רוצה לשים סוף למשיכות החופשיות של כספים מתוך רווחי החברה שלהם, בלא שמשולם מס מלא בגין משיכות אלו. כל זאת במסגרת המאבק ב-“חברות הארנק” דהיינו: חברות אשר צוברות עודפים גבוהים ללא שימוש ואשר סעיף 77 לפקודת מס הכנסה חל לגביהן. אלו חברות מעטים בעלות רווחים צבורים שאינן מחלקת דיבידנדים מטעמי חיסכון במס.

בכוונת רשות המסים לטפל בהקדם בנושאים הבאים:

 1. משיכת כספים ו/או נכסים בעין מהחברה על ידי בעל מניות או קרובו.
 2. הפקדת כספי החברה בפיקדונות בבנקים כבטחונות להלוואות אותן נטלו בעלי המניות.
 3. משכון נכס מנכסי החברה או העמדתו כבטוחה לחוב של בעל המניות או קרובו.
 4. רכישת דירת מגורים על ידי החברה המשמשת את בעל המניות או קרובו.

לגבי משיכות הבעלים מהחברות שבשליטתם מתגבשות ההצעות הבאות:

א. משיכה של כספים מהחברה, למשך תקופה העולה על שנתיים תיחשב כחלוקת דיבידנד, (במידה ויש כספים ראויים לחלוקה בחברה) , או כמשכורת (במידה ואין רווחים ראויים לחלוקה בחברה).

ב. יום אירוע המס יחול שנתיים לאחר המשיכה. הדיווח יעשה באמצעות הדוחות הכספיים שיוגשו, על הפרש הזמן בין אירוע המס לתשלומו, תחול הצמדה וריבית על המס.

ג. האמור יחול על משיכות בעלים מעבר ל-100,000 ₪.

ד. לגבי הלוואות עומדות, לפני כניסת התיקון לתוקף, יינתנו לבעלים אפשרות להחזיר אותן תוך שנה, וככל שלא יוחזרו הן ייחשבו כמשיכת בעלים עם החזרתן לחברה.

ה. הלוואות לפי סעיף (ד) שלא יוחזרו בתוך שנה, ייחשבו כדיבידנד שחולק. מועד תשלום המס בגינו יידחה ל-3 שנים, כאשר על תקופה זו לא יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

לגבי רכישת דירת מגורים ע”י חברה שבשליטתו או ע”י קרובו הוחלט:

א. התיקון יחול רק לגבי בעל שליטה המחזיק מעל 25% שליטה.

ב. התיקון יחול על דירות מגורים שעלותן, או עלותן המופחתת, היא מעל 2.5 מיליון, ובמידה וקיימת משכנתא – הסכום הנ”ל יחושב לאחר הפחתת המשכנתא.

ג. אירוע המס יחול לאחר 3 חודשים בהם בעל השליטה מתגורר בדירה, כאשר שווי הדירה נטו, ייחשב כדיבידנד החייב במס.

ד. בעל המניות יוכל להמשיך לגור בדירה לאחר תשלום המס בגין שווי הדירה נטו כדיבידנד, ללא חיוב נוסף, כל עוד הוא לא משך את סכום הדיבידנד נטו.

ה. במקרה בו בעל המניות ימשוך את כספי הדיבידנד, הרי שהוא יצטרך לשלם לחברה שכ”ד לפי שווי שוק, ולא פחות משכ”ד שנתי בשיעור 4% משווי הדירה.

ו. לגבי דירות ישנות אשר היו בחברה והועמדו לרשות בעל השליטה לפני היום הקובע, תינתן לגביהן אפשרות לבעל המניות תוך 3 שנים להימנע מתשלום מס על שווי הדירה כדיבידנד.

במקרה כזה ישלם בעל המניות לחברה, תוך תקופה של 3 שנים, דמי שכירות ראליים לפי המחירים הנהוגים בשוק.

לאחר חלוף 3 שנים, במידה ובעל השליטה ימשיך להחזיק בדירה, הרי הוא יחויב בתשלום מס דיבידנד לפי השווי הנוכחי של הדירה, אך תינתן לו שנה נוספת לתשלום המס.

מדובר בתיקוני חקיקה שכרגע נמצאים בשלב הרעיון בלבד, וטרם קיבלו ביטוי בהצעת חוק כלשהי, אך כדאי לדעת מראש את הצפוי, בבחינת הקדם תרופה למכה. 

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב משפחה וזיכוי בגין נטול יכולת

 • זיכוי בעד הוצאות החזקה במוסד- זיכוי בשיעור של 35% מהסכומים שהוצאו בעד הוצאות החזקה במוסד מיוחד של ילד, אישה או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה באופן קבוע, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם וכן בעד ילד מפגר.

הזיכוי ממס כאמור יינתן בשל סכומים ששולמו העולים על 12.5% מההכנסה החייבת.

 • זיכוי בעד ילדים נטולי יכולת- מי שהיה לו או לבן זוגו ילד משותק, עיוור או מפגר בשנת המס, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד. גם בגין ילדים הסובלים מליקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות, זכאים ההורים להקלות במס.

יחיד תושב ישראל יהיה זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה, או לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה, לפי העניין [להלן- “המזכה”], אם בשנת 2014 ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו לא הייתה יותר מ-270,000 ₪ בשנת המס; ואם למזכה אין בן זוג- אם היא לא הייתה יותר מ-169,000 ₪.

מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי

סכום ההוצאה המוכרת עומד על סך 210 ₪ לספק או ללקוח השנה. (יש להין רשימה של מקבלי המתנות).

 • לתושב חוץ עד 15$ לאדם לשנה.
 • מתנות לעובדים לרגל אירוע אישי 210 ₪.

תרומות

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי מאושר כדלקמן:

 • ליחיד- זיכוי מס בשיעור 35%.
 • לחברה- זיכוי מס בשיעור מס החברות בשיעור 26.5%.

הזיכוי מותנה בכך שסכום התרומה המינימלי עולה על 190 ₪ ושהסכום המקסימלי לא יעלה על 9,304,000 ₪ או על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, כנמוך מבינהם.

תרומה שלא נוצלה בשנת המס, יינתן זיכוי במשך שלוש שנות המס הבאות. נציין כי נקבעו מגבלות נוספות בדבר זיכוי בגין תרומות כאשר נתבעות הוצאות מחקר ופיתוח.

הוצאות כיבוד ואירוח

מותרות בניכוי 80% מההוצאות שהוציא הנישום ל”כיבוד קל” במקום העסק שלו.

“כיבוד קל” – שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה.

לא מותרות בניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ למעט ניכוי הוצאות סבירות לאירוח אדם מחו”ל.

הוצאות בגדי עבודה

הוצאות שהוציא נישום לרכישת ביגוד (לרבות נעליים) בעבורו או בעבור עובדיו שנועדו לשמש לצורכי עבודה וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום או שעל פי דין קיימת החובה ללבוש את הביגוד, יותרו בניכוי במלואן אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה (כדוגמת סרבל טיסה, חלוק אחיות, גלימה של עו”ד, קסדה וכיו”ב).

במקרה בו מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי עבודה (כדוגמת חליפת מדים ייצוגית להופעת עו”ד), יותרו לניכוי 80% בלבד מההוצאה.

על פי עמדת נציבות מס הכנסה, במקרים בהם מעביד מממן ביגוד עבור עובדיו אשר אינם עומדים בקריטריונים הנ”ל, ייחשב הדבר כטובת הנאה ששוויה ייזקף להכנסת העובד.

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד (במקרים שמקום העסק הינו מקום המגורים)

אם הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בית המגורים משמש את עיקר עסקו או משלח ידו יחולו ההוראות:

 • אם ההוצאה השנתית היא עד 23,900 ₪, ההוצאה שתותר הינה הנמוכה מבין הסכום העולה על 2,400 ₪ או 80% מהוצאה.
 • אם ההוצאה השנתית מעל 23,900 ₪, ההוצאה השנתית שתותר היא הסכום העולה על 4,800 ₪.

הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה

 • לא יותרו בניכוי הוצאות אחזקת פלאפון בסכום של 1,260 ₪, או מחצית מההוצאות לפי הנמוך.
 • הוצאות טלפון נייד שהועמד לרשות העובד יותרו במלואן בתנאי שנזקף לעובד שווי שימוש טלפון נייד בסך 105 ₪ לחודש.

דיווח בשיטת מזומן

מי שמדווח בשיטת המזומנים צריך להקפיד לשלם עד ה-31 בדצמבר את כל הוצאות העסק כולל משכורת דצמבר והניכויים בגינה.

השכרת דירה למגורים – מסלולי מס אפשריים:

 • פטור ממס

הכנסה חודשית מהשכרת דירת מגורים עד לתקרה של 5,080 ₪ לחודש, (60,960 ₪ לכל השנה) פטורה ממס.

במידה והכנסות עלו על התקרה, הפטור יינתן עד לסכום התקרה המתואמת.

(ההכנסה החייבת תהא מכפלת ההפרש בין תקבולי שכר דירה בשנת המס לבין תקרת הפטור השנתי).

חישוב שכר הדירה הפטור הוא חישוב חודשי.

 • תשלום מס בשיעור 10%

משכירי דירות שהכנסתם גבוהה מסכום הפטור באופן משמעותי רשאים לשלם 10% מס סופי על ההכנסה בלי יכולת לתבוע הוצאות בגינה. יש לשלם תוך 30 יום מתום שנת המס מקדמה בשיעור 10%, אלא אם כן שולמו בשנת 2014 מקדמות במהלך השנה השוטפת.

 • מסוי במסלול הרגיל

על הכנסה מהשכרת דירה במסלול זה, חל שיעור המס השולי של הנישום. בחלופה זו רשאי היחיד לנכות פחת, הפחתות, וכן לנצל זיכויים, ניכויים או פטורים להם הוא זכאי.

שיעורי המס

מדרגות המס ליחיד בשנת 2014, להכנסות מיגיעה אישית (*):

הכנסה הכנסה מצטברת שנתית שיעור המס % מס מס מצטבר שנתי
על כל שקל מ-63,360 הראשונים 63,360 10 6,336 6,336
על כל שקל מ-44,760 הבאים 108,120 14 6,266 12,602
על כל שקל מ-59,880 הבאים 168,000 21 12,575 25,177
על כל שקל מ-72,000 הבאים 240,000 31 22,320 47,497
על כל שקל מ-261,960 הבאים 501,960 34 89,066 136,546
על כל שקל מ-309,600 הבאים 811,560 48 148,608 285,172
על כל שקל נוסף מעל 811,560         כולל מס ייסף 2% 50

 

(*) על הכנסות מיגיעה אישית בלבד וכן הכנסות של יחיד שמלאו לו 60 שנה בשנת המס. הכנסות אחרות, שאינן מיגיעה אישית (כגון שכירות), שלא נקבע להן שיעור מס מיוחד, תתחייבנה במס בשיעור של 31% החל מן השקל הראשון, ועד להכנסה של 240,000 ₪, ומעל הכנסה זו, לפי הטבלה דלעיל.

נקודת זיכוי שנתית

ערך נקודת זיכוי שנתית 2,616 ₪.

נקודת זיכוי למסיימי תארים

צמצום הטבות ליחידים מסיימי לימודים אקדמאים או לימודי מקצוע

סעיף 40ג’ לפקודה מעניק ליחיד הזכאי לתואר ראשון נקודת זיכוי אחת, וחצי נקודת זיכוי לזכאי תואר שני. נקודות הזיכוי ניתנות למשך מספר שנות מס כמספר שנות לימודי התואר הראשון ולמשך מקסימום שתי שנות מס בעבור סיום לימודי תואר שני.

ליחיד הזכאי לקבל תואר אקדמי שלישי או תואר ברפואת שיניים ניתנת נקודת זיכוי אחת במהלך שלוש שנים ומחצית נקודת זיכוי למשך שנתיים החל בשנת המס שלאחר שנת המס בה סיים את לימודיו.

במסגרת חוק ההסדרים צומצמו ההטבות שפורטו לעיל, ונקבע כי יחידים המסיימים לימודיהם לתואר ראשון, שני, שלישי או ברפואת שיניים החל מיום 01/01/2014 ועד ליום 31/12/2015, יהיו זכאים לנקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי לפי העניין, במשך שנת מס אחת בלבד שהינה שנת סיום הלימודים או שנת המס שלאחריה, לפי בחירה.

לצורך קבלת הטבה זו יש להציג לרשות המס אישור זכאות סופי לתואר או תעודה. חשוב לזכור כי התאריך הקובע לסיום התואר הוא התאריך הרשום על גבי אישור הזכאות לתואר או התעודה.

למתמחים ניתן לבחור בין ניצול נקודות זיכוי מהשנה שלאחר סיום הלימודים או לנצלם מהשנה שלאחר שנת סיום ההתמחות.

שיעור מס חברות

החל מיום 1 בינואר 2014 מס החברות יעלה, משיעור של 25% לשיעור של 26.5%.

הלוואות לעובדים, בעלי שליטה וחברות

שיעור הריבית השנתית לחיוב להלוואות עובדים ובעלי שליטה בשנת 2014 הוא 4.31%.

שיעור הריבית השנתית לחיוב להלוואות בין חברות בשנת 2014 הוא 3.23%.

ריכוז שיעורי מס רווח הון על יחידים וחברות בשנת 2014

ניירות ערך סחירים  
יחידים (שאינם בעלי מניות מהותיים) 25% על הרווח הריאלי בניירות ערך צמודים15% על כל הרווח בניירות ערך שקליים שאינם צמודים
יחידים שהם בעלי מניות מהותיים (מחזיקים 10% ומעלה ממניות החברה) 30% על הרווח הריאלי בניירות ערך צמודים15% על כל הרווח בניירות ערך שקליים שאינם צמודים
נכסים אחרים (למעט מקרקעין)
יחידיםנכסים שנרכשו על 31.12.2002

נכסים שנרכשו מ-1.1.2003

רווח יחסי עד 31.12.2002 לפי שיעור מס שולי והחל מה-1.1.2003- לפי שיעור מס של 25%25%
חברותנכסים שנרכשו עד 31.12.2002

נכסים שנרכשו מ-1.1.2003

מס חברות 26.5%

 

שיעור המס על הכנסות ריבית ודיבידנד של יחיד לשנת 2014

הכנסות מ- שיעורי המס
ריבית מנכס שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן 15%
ריבית מנכס צמוד למדד המחירים לצרכן 25%
דיבידנד 25%
דיבידנד לבעלי מניות מהותי (מעל 10%) 30%

קיזוז הפסדים מניירות ערך- מדיבידנד, מריבית, מרווחי ניירות ערך ומרווחי הון

 • ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך גם מול הכנסות מריבית או דיבידנד, הנובעים מאותו נייר שמומש.
 • ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים כאמור גם כנגד הכנסות מרווח הון, ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים (סחירים ושאינם סחירים) (לרבות מדיבידנד רעיוני בחברה נשלטת זרה ודיבידנד ממפעל מאושר) – בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
 • הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.
 • מכאן עולה כי ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך שמומש בידי יחיד גם כנגד דיבידנד רגיל שיקבל בעל שליטה מחברה שבשליטתו.
 • לפיכך ליחיד בעל שליטה בחברה אשר יש לו הפסדים מירידת ערך של ני”ע סחירים שבחשבונותיו הפרטיים, במידה וניתן לחלק דיבידנד מחברה בשליטתו, כדאי לממש את הפסד ההון מני”ע הסחירים ולקזז הפסדים מהדיבידנד.

הפטור ממס לעיוור או נכה 100%

החל מיולי 2003 נקבע כי הפטור ממס הקבוע בחוק להכנסתו מיגיעה אישית של עיוור או נכה בשיעור 100%” העומד בשנת 2014 על סכום השנתי המתואם של 614,400 ש”ח, יחול רק אם הנכות נקבעה לתקופה של שנה (365) או יותר. באם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, יוגבל הפטור לסכום של 73,680 ₪ בלבד.

לגבי תקופה של פחות מ-184 ימים אין זכאות לפטור.

עוד נקבע, שמי שנקבעה לו נכות לתקופה כוללת העולה על שנה, אך בשנה השוטפת הינה רק לגבי חלק משנת המס, יחול הפטור על חלק יחסי מהכנסתו בשנת המס, לפי חלקה היחסי של תקופת הפטור. כן יוקטנו גם תקרות הסכומים הפטורים לפי יחס תקופת הנכות.

לגבי מי שהכנסתו מיגיעה אישית כאמור נמוכה מ-73,680 ₪ או שלא היתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 73,680 ₪.

במקרים בהם היתה לנכה הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל הנכה בשל פגיעות גוף יחול הפטור עד לסכום כולל של 262,560 ₪.

הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות

הגדרות:

משכורת- סך כל הכנסות עבודה של העובד למעט שווי שימוש ברכב.

עמית מוטב- יחיד שמפקיד או מופקדים עבורו בקופת פנסיה סכום שנתי של 17,451 ש”ח (לחודש 1,454 ₪).

משכורת מובטחת- סך המשכורת בגינה הופרש לקופת הפנסיה.

משכורת שאינה מובטחת- סך הסכומים שלא הופרש בגינם לקופת הפנסיה. כגון: שעות נוספות, בונוסים, החזר הוצאות.

שכיר- הפקדות לקצבה ולאובדן כושר עבודה

הפקדה בגין משכורת מבוטחת:

הפקדות מעביד

לתגמולים ואובדן כושר עבודה 7.5%ממשכורת עד תקרה שנתית של 436,272 ש”ח( לחודש 36,356 ₪). סכום ההפקדה השנתית 32,720 ₪ (לחודש 2,727 ₪).

הפקדות עובד

בגין משכורת שנתית של עד 436,272 ₪ (לחודש 36,356 ₪) מותר להפקיד 7% בשנה סכום ההפקדה השנתי 30,539 ₪ (לחודש 2,545 ₪).

הפקדה בגין משכורת לא מבוטחת

ניכויים/זיכויים

הפקדה בגין שכיר עמית מוטב

במידה והמשכורת המובטחת גבוה מ-417,600 ₪ לשנה לא ניתן לקבל זיכוי נוסף.

ההפקדה המקסימלית לצורך ניכוי לעמית מוטב היא בסך 11,484 ₪ (11% מ-104,400 ₪).

ההפקדה המקסימלית לצורך זיכוי לעמית מוטב היא בסך 5,220 ₪ (5% מ-104,400 ש”ח).

סך הכל ההפקדה המקסימלית לשכיר לצורך קבלת ניכוי וזיכוילעמית מוטב היא 16,704 ₪.

 

בעל שליטה

במסגרת תיקון 190 ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כמו לכל שכיר אחר במשק למעט עבור רכיב הפיצויים. הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה על סך 12,360 ₪ לשנה (1,030 ₪ לחודש).

האפשרויות להפקדה של בעל השליטה:

 1. הפקדה לאובדן כושר עבודה 3.5% ובעל השליטה יכול להפקיד כעצמאי לשנה 33,408 ₪.
 2. הפקדה לתגמולים רגילה ממלוא השכר כולל אובדן כושר עבודה.

הפקדות לעצמאי

הניכוי המוכר בגין הפקדות לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (קופות לקצבה לעצמאים) בשל הכנסתם החייבת במס עד תקרה של 208,800 ₪, הוא לפי 11% מההכנסה.

ההפקדה המקסימלית לצורך ניכוי לעצמאי היא בסך 22,968 ₪.

הזיכוי המרבי ממס בשל הפקדות לקופת הקצבה – 5% מההכנסה החייבת במס עד תקרה של 208,800 ₪ לשנה, דהיינו סך מרבי של 10,440 ₪ לשנה.

ההפקדה המקסימלית לצורך זיכוי לעצמאי היא בסך 10,440 ₪.

סך הכל ההפקדה המקסימלית לעצמאי לצורך קבלת ניכוי וזיכוי היא 33,408 ש”ח.

הפקדה מקסימלית זו כדאית רק לעצמאי שמרוויח בגובה התקרה 208,800 ₪ ומעלה.

 

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 • עצמאי ועובד שכיר שמעבידו אינו רוכש עבורו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה, רשאי ליהנות מהטבת מס בגין פרמיות ששילם לפוליסה, כאמור.
 • הטבת המס היא התרת הוצאה בניכוי בשיעור של עד 3.5% ממשכורותו (שאינה מבוטחת, כאמור בסעיף א’ לעיל), תקרת המשכורת לצורך הפקדה הינה ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (36,356 ₪ לחודש). ההפקדה המקסימלית היא 1,272 ₪ לחודש.
 • ההוצאה תותר בניכוי, כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכנסות המבוטח.
 • משכורת לעניין זהף לא כוללת שווי שימוש ברכב.

הטבות מס להפקדות עבור קרוב

במסגרת התיקונים השונים בוטלו הטבות מס ליחידים המפקידים עבור ילדיהם הקטינים או עבור הוריהם.

ההטבות ייננו כנגד תשלומים עבור העמית עצמו או עבור בן/בת זוגו. עמית מוטב יכול להינות מהטבות גם כנגד סכומים שהפקיד לטובת ילדיו הבוגרים.

הפרשות לקרנות השתלמות

קרן השתלמות לעצמאי

7% מן ההכנסה מעסק עד 264,000 ₪, סך ההפקדה המקסימלית 18,480 ₪ (הניכוי שיותר בגין הפקדה זו יהיה 4.5% מסכום התקרה, במקסימום 11,880 ₪).

אם הנישום הוא שכיר ועצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות- סך ההכנסה לצורכי הניכוי יהיה הנמוך מבין אלה:

 1. הכנסת הנישום מעסק או משלח יד.
 2. 264,000 ₪, בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות.

סך הכל ההפקדה המקסימלית לעצמאי 18,480 ₪ (ניכוי מקסימלי 11,880 ₪).

קרן השתלמות לשכיר רגיל (שאינו בעל שליטה)

משכורת מקסימלית, שבגינה ניתן להפקיד בשנת 2014, הינה 188,544 ₪. שיעור ההפקדה הינו: הפרשת מעביד 7.5% (14,141 ₪) והפרשת העובד 2.5% (4,714 ₪). מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

קרן השתלמות לשכיר בעל שליטה

ההפקדה שתזכה במירב ההטבות הינה בשיעור של 6% מההכנסה השנתית עד סך 188,544 ₪.

יודגש כי הפקדה על ידי המעביד מעבר לשיעורים הנ”ל, אך לא יותר מ-7.5% (ובתנאי שהעובד מפקיד בנוסך 2.5%), לא תותר אמנם כהוצאה בידי המעביד אך גם לא תחויב במס בידי העובד. המשמעות הינה משיכת הכנסה בשיעור של 3% מ-188,544 ₪ (5,656 ₪) בשיעור מס חברות בלבד (בשל אי התרת ההוצאה אצל החברה), דבר זה כדאי אצל בעלי שליטה שהמס השולי שלהם, לרבות הביטוח הלאומי, גבוה משיעור מס חברות.

סה”כ הפרשה מקסימלית לבעל שליטה- 11,312 ₪, (ניכוי למעביד 8,484 ₪).

האמור לעיל הינו מידע כללי תמצית בלבד ואינו מחליף ייעוץ מקצועי.

בכל שאלה משרדנו לשירותכם.